Shop

Let op: I.v.m. feestdagen, geen pakketleveringen op 24, 25, 26 december en 1 januari.

Huisdieren.nl Cadeaukaart – Gift Card Company B.V. Algemene Voorwaarden Consumenten/Houders

Algemene voorwaarden Consumenten van Gift Card Company B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende aan de Kruisweg 801-C, 2132 NG en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer  53362314.

Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Gift Card Company B.V. die de Huisdieren.nl Cadeaukaart accepteren als betaalmiddel. De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Houder: een Consument die tevens houder is van de Huisdieren.nl Cadeaukaart.

Gift Card Company B.V.: De uitgevende B.V. van de Huisdieren.nl Cadeaukaart.

de Huisdieren.nl Cadeaukaart:  de card of digitale voucher die uitgegeven wordt door Gift Card Company B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft de Huisdieren.nl Cadeaukaart te besteden bij de Acceptanten.

Verkoopkanaal: de fysieke en online verkooppunten van de Huisdieren.nl Cadeaukaart.

Website: www.Huisdieren.nl

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van  Gift Card Company B.V. en op elke rechtsbetrekking tussen de Consument en Gift Card Company B.V..

1.2      De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door de koop van de Huisdieren.nl Cadeaukaart. Op de card  worden de voorwaarden van toepassing verklaard en de vindplaats vermeld. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Huisdieren.nl Cadeaukaart verkrijgt van een andere Houder.

 

Artikel 2 Koop en gebruik van de Huisdieren.nl Cadeaukaart

2.1      Gift Card Company B.V. biedt Consumenten de Huisdieren.nl Cadeaukaart aan via verscheidene Verkoopkanalen.

2.2      Elke Huisdieren.nl Cadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Huisdieren.nl Cadeaukaart geeft het recht op het vrij besteden van het bedrag dat vermeld staat op de Huisdieren.nl Cadeaukaart bij de Acceptanten. De Huisdieren.nl Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd bij verschillende Acceptanten.

2.3      Onmiddellijk na het moment dat de Huisdieren.nl Cadeaukaart(deels) is verzilverd, eindigt (deels) de rechtsbetrekking tussen de Houder en Gift Card Company B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen betreffende Houder en Acceptant.

2.4      De Huisdieren.nl Cadeaukaart is niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar de Huisdieren.nl Cadeaukaart “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

 

Artikel 3 Persoonsgegevens online koop

Indien de Consument via de Website een Huisdieren.nl Cadeaukaart koopt, dient hij persoonsgegevens op te geven aan Gift Card Company B.V. voor het toesturen van de Huisdieren.nl Cadeaukaart (zoals NAW gegevens). Gift Card Company B.V. gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden. Voor meer informatie zie het privacy statement op de Website.

 

Artikel 4 Geldigheid

4.1      De Huisdieren.nl Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Huisdieren.nl Cadeaukaart niet meer te verzilveren. Gift Card Company B.V. behoudt zich het recht voor om de verlopen de Huisdieren.nl Cadeaukaart te blokkeren.

4.3      Het betaalde bedrag voor een verlopen Huisdieren.nl Cadeaukaart wordt niet gerestitueerd.

 

Artikel 5 Prijzen en retour 

5.1      De prijzen op de Huisdieren.nl Cadeaukaart zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het – bij de Acceptanten-  vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat. 

5.2      De Huisdieren.nl Cadeaukaart kan in delen worden verzilverd. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Huisdieren.nl Cadeaukaart staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

5.3      Gift Card Company B.V. neemt geen Huisdieren.nl Cadeaukaarten retour, met uitzondering van het  bepaalde in artikel 6.

5.4      Het is niet mogelijk om een Huisdieren.nl Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld. 

 

Artikel 6 Herroepingsrecht bij online aankoop voor fysieke kaarten

6.1      Indien de Huisdieren.nl Cadeaukaart op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van de Huisdieren.nl Cadeaukaart te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Huisdieren.nl Cadeaukaart. Een modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden. NB. Dit geldt NIET voor digitale vouchers. Op digitale vouchers is geen herroepingsrecht van toepassing aangezien deze direct actief zijn en kunnen worden besteed.

6.2      Vanaf de dag dat Gift Card Company B.V. de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Huisdieren.nl Cadeaukaart te retourneren aan Gift Card Company B.V. naar het volgende adres: Gift Card Company B.V., Kruisweg 801-c, 2132 NG Hoofddorp.

6.3      Vanaf de dag dat Gift Card Company B.V. de herroeping heeft ontvangen, heeft Gift Card Company B.V. 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. Gift Card Company B.V. betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Huisdieren.nl Cadeaukaart.

6.4      Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de Houder reeds de unieke code van de Huisdieren.nl Cadeaukaart zichtbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 7 Verlies & diefstal

7.1      De Houder dient de Huisdieren.nl Cadeaukaart zorgvuldig te bewaren.

7.2      Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Huisdieren.nl Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Gift Card Company B.V. niet aansprakelijk. Gift Card Company B.V. zal geen nieuwe Huisdieren.nl Cadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Huisdieren.nl Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1      Gift Card Company B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Gift Card Company B.V.

8.2      Gift Card Company B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Huisdieren.nl Cadeaukaart of als gevolg van het gebruik van de Huisdieren.nl Cadeaukaart.

 

Artikel 9 Overmacht 

In het geval van overmacht heeft Gift Card Company B.V. het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Huisdieren.nl Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Huisdieren.nl Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Gift Card Company B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

 

Artikel 10 Klachtenprocedure

Voor problemen en/of vragen over de Huisdieren.nl Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice per e-mail: [email protected] of via de chat functie op de Website.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 12 Eenzijdig wijzigingsbeding

Gift Card Company B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website.

 

 

Schrijf een review